TÍNH BIÊN ĐỘ LỢI NHUẬN NHẬP DỮ LIỆU

Kết quả (đã cộng hàng hoàn):